MENU
Aula_close Layer 1

Husorden for Dalgasskolen og Blåhøj Skole

Husorden for Dalgasskolen og for Blåhøj Skole

Oprindelig vedtaget af skolebestyrelsen tirsdag d. 13.09.05

Revideret i skolebestyrelsen oktober 2017.

Det gælder for alle, som færdes på skolen – både børn og voksne - at man udviser en god omgangstone. Vi har alle en forpligtelse til at vise hensyn over for andre og til at hjælpe med, at atmosfæren er sådan, at vi alle kan lide at være på skolen.

Vi forventer, at alle har en optræden, som passer til de rammer man færdes i, og at alle er indstillet på at værne om de lokaler og det inventar, der findes på skolen.

Ophold i frikvartererne

Eleverne må i pauserne opholde sig i de anviste inde- og udeområder. Eleverne skal rette sig efter personalets yderligere anvisninger.

Eleverne må kun forlade skolens område i løbet af skoledagen, hvis der er givet tilladelse af en af skolens personaler.

Normer og regler for elevernes færden indenfor

Eleverne må tidligst møde 20 minutter før første lektion og skal forlade skolen senest 10 minutter efter sidste lektion. Undtaget herfra er elever, der af transportmæssige årsager kommer tidligere eller har anden aftale med personalet.

Indenfor skal man bevæge sig stille og roligt. Hvis man vil fare rundt, skal man opholde sig udendørs.

Farligt legetøj må ikke medbringes, og eleverne har selv ansvaret for medbragte værdigenstande.

Spisepauser

Alle elever spiser i klasseværelset.

Rygning

Der er rygeforbud på hele skolens område.

Brug af skolens lokaler i aftentimer og weekends

Skolens lokaler kan benyttes af foreninger og af forældre efter aftale med skolesekretær Anette Andersen, som også foretager reservationen.

Vi henstiller til, at forældre- og klassearrangementer afsluttes senest omkring midnat. Arrangementerne skal afvikles med en optræden, der er forenelig med en institution, hvor børn har deres dagligdag.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner må benyttes i det omfang, det er aftalt med personalet.

Overtrædelse af ovenstående medfører inddragelse af telefonen, der efterfølgende kan afhentes på kontoret af én af forældrene.

Parkering

Eleverne må anbringe cykler på anviste steder.

Forældre, der afleverer børn til skolegang, skal benytte parkeringspladsen.

Skolernes regler for brug af internettet og skolens computere

 • Hjemmesider med pornografiske eller racistiske "undertoner" samt andet anstødeligt må ikke hentes frem.
 • Skolens omdømme skal medtænkes hele tiden.
 • Computeren er grundlæggende et undervisningsredskab. Eleven kan dog frit installere egne programmer og eksterne enheder (printer, kamera osv.) på maskinen og i øvrigt anvende maskinen til alt, hvad der ikke strider mod dansk lovgivning. Der må dog ikke installeres nye interne fysiske komponenter i maskinen.
 • Den, fra skolens side, installerede antivirus må ikke fjernes fra maskinen, og eleven er forpligtet på at henvende sig til skolens IT-vejleder, hvis denne software ophører med at fungere.
 • I tilfælde af nedbrud på maskinen er skolen ikke forpligtet til at genskabe eller reinstallere private filer/programmer på maskinen. Maskinen vil i sådanne tilfælde blive ført tilbage til den oprindelige grundinstallation – skolens IT-vejleder vil dog, i det omfang tiden tillader det, være behjælpelig med at kopiere personlige data ud fra maskinen før reinstallationen.
 • Der er tale om en ”personlig” computer, som elever fra 2. til 6. klasse forventes at medbringe på skolen hver dag. Deres computere opbevares ikke på skolen efter skoletid, men tages med hjem hver dag.
 • Det forventes, at eleven møder med computerens batteri fuldt opladet hver dag.
 • Computeren leveres med et såkaldt ”sleeve” i neopren. Dette ”sleeve” skal som udgangspunkt altid anvendes under transport af computeren. Dette kan dog fraviges, hvis eleven er udstyret med en skoletaske/rygsæk specielt beregnet på opbevaring af en bærbar computer.
 • Computeren skal stå på et hårdt fast underlag, når den benyttes – derved suger den mindre støv ind og holder længere.
 • Computeren skal fragtes med omhu og være lukket, når den transporteres (ingen løb med computeren).
 • Når man forlader klassen, skal computeren være i tasken i dets etui (evt. låses klassen af, når eleverne går til sløjd, idræt, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab, musik).
 • Når der spises, skal computeren være i tasken.                   
 • Computerne må kun benyttes i pauserne efter aftale.
 • Husk - du arbejder altid under gensidig tillid og ansvar.
 • Børnene skal altid følge de voksnes anvisninger.